Privacyverklaring Bosserhof

Bosserhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bosserhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming daar waar wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bosserhof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

 Welke wetten over persoonsgegevens kunnen van toepassing zijn?

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG (UAVG)
 • Wet kwaliteit klacht en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

De volgende (bijzondere) persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

 • voor en achternaam;
 • adresgegevens en woonplaats;
 • geboorte datum;
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • inzage legitimatie;
 • geslacht;
 • gezinssamenstelling;
 • beroep of opleiding;
 • financiële gegevens;
 • verzekeringsgegevens;
 • gezondheidsgegevens;
 • medicatieoverzicht;
 • IP-adres.

Bosserhof verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verlenen van onze zorg;
 • (financiële) administratie;
 • het versterken van informatie;
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen zoals het opstellen van een deelnemersdossier

Grondslagen van deze persoonsgegevens zijn:

 • uitvoering van de overeenkomst;
 • toestemming van de betrokkene;
 • wettelijke verplichtingen.

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Bosserhof te verstrekken. U kunt echter geen gebruik maken van alle diensten van Bosserhof als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst tot dienst- en zorgverlening. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van alle diensten van Bosserhof.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van verwerking van gegevens van de deelnemers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens alleen delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Bosserhof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bosserhof maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een daartoe bevoegd persoon wordt gedaan.

Werking gegevens door personen

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door bevoegde personen. Dit zijn de eigenaren en daartoe bevoegde medewerkers. Dit regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bosserhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bosserhof@kpnmail.nl

Wat is uw recht?

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • Recht op informatie over de verwerking en inzage in uw gegevens;recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;
 • correctie van de gegevens: recht om een verzoek in te dienen om gegevens te corrigeren;
 • beperking van de gegevensverwerking: in gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert bosserhof de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt;
 • recht op vergetelheid: recht om gegevens te laten wissen;
 • overdracht van gegevens (dataportabiliteit): het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij;
 • recht op bezwaar: recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Door contact op te nemen via de gegevens onder aan de pagina. Elk verzoek wordt afzonderlijk behandelt door rekening te houden met de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving. Er kan in sommige situaties geen gehoor gegeven worden aan u verzoek. U krijgt dan een gemotiveerde uitleg waarom we geen gehoor kunnen geven.

Binnen 1 maand wordt er gereageerd op uw verzoek. Het kan voorkomen dat het verzoek/vraag meer tijd kost dit zullen we dan aan u laten weten. In sommige gevallen kan het uiterlijk tot 3 maanden duren voordat dat u antwoord heeft op uw verzoek/vraag.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bosserhof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bosserhof@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Klachten

Uw heeft het recht om een klacht of een tip in te dienen over de verwerking van de gegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Dit wordt kenbaar gemaakt op de website.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

www.zorgboerderij-bosserhof.nl
Bosserstraat 21A
6031 NS Nederweert
bosserhof@kpnmail.nl
06- 24 18 19 57